Resultaten
Alles over onze visie

Door het net effe anders te doen, wil Sint Trudo het verschil maken voor haar bewoners en voor de stad. In onze meest recente visie ‘Overstag Gaan’ hebben we vier thema’s benoemd waarmee we expliciet toegevoegde waarde voor bewoners en stad willen creëren. Onlangs is daar nog een vijfde thema aan toegevoegd omdat Trudo ook  de verduurzamingsopgave hoog in het vaandel heeft staan.

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid van wonen is topprioriteit bij Sint Trudo. Door de huren de komende jaren met niet meer dan de inflatie te verhogen, door de vastgoedgebonden servicekosten af te schaffen en door het huren van een parkeerplaats bij een woning voor een deel gratis te maken. Maar vooral door het verduurzamen van onze woningen, zonder dat we daarvoor een huurverhoging vragen. Zo willen we ervoor zorgen dat de woonlasten van onze huurders in de komende jaren zelfs zullen gaan dalen.

Menging

Het huidige beleid van de rijksoverheid, met de Brusselnorm en de passendheidstoets, werkt de concentratie van mensen met een laag inkomen in de hand. Wij vinden echter dat menging van lagere en iets hogere inkomens, van jongeren en ouderen en van werkenden en niet-werkenden, een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van buurten. Sint Trudo streeft dan ook naar versterking van diversiteit in buurten, en daarbij horen ook onze bijzondere klanten.

Bijzondere klanten die dat nodig hebben, krijgen woonondersteuning. Voor statushouders die meer aansluiting wensen bij hun complex, buurt of de Nederlandse maatschappij verzamelen en organiseren we huurders of kopers die hen als mentor willen ondersteunen. Via onze samenwerkingspartner Springplank040 worden dak- en thuislozen niet alleen een dak boven het hoofd geboden, maar ook begeleid richting werk. 

Aantrekkelijke plekken

Van oudsher is Eindhoven een industriestad met een nogal schraal pallet aan woonmilieus. Via stedelijke vernieuwing, uitbreiding en transformatie wil Sint Trudo bijzondere en aantrekkelijke, bij voorkeur hoog- en groenstedelijke woonmilieus creëren en zo een bijdrage leveren aan de stad.

Zeggenschap

Al sinds de eeuwwisseling neemt Sint Trudo initiatieven om de zeggenschap van bewoners over hun wonen te vergroten. Dat begon op individueel niveau met Slimmer Kopen®. Op complexniveau geven we huurders zeggenschap met een mandaat, om namens Sint Trudo mee te stemmen in de VvE-vergaderingen.

Ook op ondernemingsniveau zoeken we voortdurend naar manieren om bewoners meer te betrekken bij de strategische keuzes van Sint Trudo. Zo hebben we in 2018, samen met het Klantenplatform, een denktank opgericht die bestaat uit huurders en kopers.

Verduurzamen

Net als andere woningcorporaties is Sint Trudo volop bezig met het verduurzamen van haar woningbezit. Vanaf 2016 hebben we al zo’n 1000 woningen naar een gunstiger energielabel gebracht. Komend jaar pakken we meer dan 550 woningen aan, vooral bij planmatig onderhoud. Dat is goed voor het milieu. Maar het is eerst en vooral goed voor de portemonnee van onze bewoners! Lees hier meer over ons verduurzaam programma.